Ангилал

БУЛГАН СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДОТООД ЖУРАМ

2015 оны 10 сарын 14-ний өдрийн багш ажиллагсдын хуралдаанаар хэлэлцэн батлав. Цэцэрлэгийн энэхүү дотоод журам нь цэцэрлэгийн нийт ажилтан нарт мөрдөгдөж тэдэнд үйлчлэх хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах бичиг баримт мөн. Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Цэцэрлэгийн хөдөлмөрийн дотоод журмыг Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль , Төрийн албаны хууль, Боловсролын тухай хууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн хууль ,Төсвийн тухай хууль бусад тогтоол шийдвэрийг үндэслэн боловсруулав.

Дэлгэрэнгүй